100kg超級

上川 大樹

京葉ガス

カミカワ ダイキ

  • 世界ランク(更新日:2017/11/20)
    66位
  • 国内ポイント(更新日:2017/11/13)
    -